ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.marcato.co.th ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
1.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด
1.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ และผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
1.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
1.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม
1.6 ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
2.1 เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

3. ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสิทธิบัตร
3.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง Software และ Codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
3.2 เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
3.3 บริษัทฯ เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์นี้
ท่านสามารถร้องเรียนมาถึงเราได้ที่ 02 – 717 – 3976
3.4 สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
บริษัทฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยาย บริษัทฯ ยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า) เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. การป้องกันการฉ้อโกง
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ บริษัทฯ อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งบริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ นามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า
1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จำกัด (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงินด้วยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย
4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทฯ ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด
1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์
2. Cookies
Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้
3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดย เข้าไปที่ บัญชีของฉัน
4. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน
5. ข้อควรระวัง
ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น