การรับคืนสินค้า

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้า หากทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆจะประกาศและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที